OverviewOverview
MatchesMatches
SummarySummary
Ability BuildsAbility Builds
Item BuildsItem Builds
StatsStats
DraftsDrafts
Aghanim's LabyrinthAghanim's Labyrinth
DiretideDiretide
HeroesHeroes
StatsStats
Dota PlusDota Plus
StreaksStreaks
Summary (archived)Summary (archived)
ActivityActivity
PeersPeers
ProgressionProgression
SummarySummary
NamesNames
ConductConduct
SummarySummary
MatchesMatches
BreakdownBreakdown
AC/DC I Miyu 10AC/DC I Miyu 10

AC/DC I Miyu 10 [CHDS]